Obchodní podmínky

1. Smluvní strany

Prodávající - dodavatel Zdeněk Ustohal – výroba nábytku, Horova 65, Brno, 616 00

IČO: 13666967, DIČ: CZ5509282130

Adresa provozovny: Ustohal nábytek, Farského 341, Kuřim, 664 34

a

Kupující,odběratel(zákazník)

 

2. Uzavření kupní smlouvy

a) Veškeré objednávky , podané prostřednictvím elektronického obchodu www.nabytekustohal.cz, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.  

b) Údaje uvedené kupujícím musí být přesné a pravdivé.

c) Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.

d) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

e) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.

f) Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu včetně dalších poplatků (dopravné, poštovné a balné ) uvedené na objednávce.

g) Pokud kupující nesplní svůj  závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího a požadovat náhradu způsobené škody.

3. Termín dodání, cena a platba za zboží, cena dopravy.

Dodací lhůta se pohybuje od 2 do 8 týdnů, od potvrzení objednávky.

Objednané zboží  bude doručeno dopravou firmy Ustohal, kdy dopravné a dobírku hradí příjemce .
Kupující při nákupu zboží uhradí přibližně 30% zálohu z celkové ceny zakázky případně celou částku za zboží dle zvolené varianty..Zálohová částka je zaoukrohlována na celé tisíce nahoru, Minimální záloha je 1 000,-Kč.  Výše zálohy je vypočtena z ceny zboží s DPH a je uvedena v přiložené zálohové faktuře.Při objednávce v celkové hodnotě nižší než 1 000,-Kč nelze aplikovat varinatu platby zálohou. V tomto případě je možná pouze varianta platby celé částky. Platnost objednávky a termín plnění je závislý na dni složení zálohy/platby nikoliv na dni objednání.Termín dodání započíná dnem složení platby.
Zbývající část ceny za zboží uhradí kupující v hotovosti při převzetí zboží, Vyjmečně lze po dohodě převodem na účet v dostatečném časovém předstihu před dodáním zakázky.
Pokud kupující neuhradí při převzetí zboží zbývající část ceny ( doplatek ) , nebude mu zboží předáno. Zboží bude ponecháno u dodavatele max. po dobu 14-ti dnů od data neúspěšného předání zboží. Náklady vzniklé na opakovanou dopravu hradí kupující. Pokud kupující nepřevezme zboží v dohodnutém náhradním termínu nebo neprojeví zájem o náhradní řešení, záloha propadá ve prospěch prodávajícího.

Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Součástí dodávky je vždy řádný daňový doklad – faktura.
Platnost ceny: ceny jsou platné v době provedení objednávky.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím (pod podmínkou zaplacení kupní ceny, případně zaplacení první splátky ve splátkovém režimu). Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceny vč. DPH na účet prodávajícího nebo převzetí platby v hotovosti. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží přepravci.

Cena dopravy se odvíjí od objemu objednaného zboží. Při hromadném objednání více kusů zboží platí zvýhodněné dopravné, kdy je účtována částka pouze u nejobjemnějšího druhu výrobku. U ostatních objednaných výrobků je dopravné zdarma.. Další informace o možnostech dopravy viz bod 8

4. Storno objednávky

Objednávka,u které není k datru splatnosti na faktuře uhrazena platba, je považována za stornovanou.          
Pokud kupující stornuje objednávku po zaplacení zálohové faktury je tato záloha nevratná.
V případě stornování objednávky kupujícím po uhrazení celé částky je dodavatel oprávněn účtovat poplatek ve výši zálohové faktury, tj.30% z ceny výrobků.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Objednáváte-li jako soukromá osoba (nikoli tedy na IČ), máte v souladu se zákonem č. 367/2000 možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, kontaktujte nás a písemně uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vašeho čísla účtu či adresou pro vrácení peněz.
Pokud jste již zboží obdržel-a a převzal-a, doručte ho na adresu: Ustohal nábytek, Farského 341, Kuřim, 664 34.Zboží:

I. nesmí jevit známky použití

II. musí být nepoškozené,

III. musí být kompletní (včetně příslušenství, originálního obalu, záručního listu, návodu atd.) s kopií originálního dokladu o koupi.

Zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).

Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížené o částku úměrnou opotřebení, resp. o o skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží), na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení (ale nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží splňujícím výše uvedené požadavky).

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

I. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

II. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

III. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 

Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

6. Vlastnosti zboží a záruka

Kupující je srozuměn a bere na vědomí,že látky a moření dřeva se mohou lišit od skutečnosti díky zkreslení fotografie. Dekorace nejsou součástí výrobku.

Záruční doba výrobků je 24 měsíců,není-li uvedeno jinak.

7. Ochrana osobních dat

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje  uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

Informace o Podmínkách ochrany osobních údajů.

8. Varianty a způsob dopravy

  1. Vlastní odběr - Kuřim: Vlastní odvoz z výrobního skladu v Kuřimi, Farského 341, vjezd z ulice Zahradní. Otevírací doba po - pá 7:00 - 15:30 hod Nutný příjezd nejpozději do 15:00 hod. V sobotu a neděli není výdej zboží možný.
  2. Doprava: Dovoz je realizován zpravidla firemním nákladním vozem. V některých případech může být v hůře dostupných lokalitách využito služeb externího přepravce. V tomto případě bývá zboží doručováno na paletě. Dodání probíhá zpravidla pouze před dům na určenou adresu. Manipulaci si po vyložení provádí zákazník sám. Menší zásilky jako polštáře, taburety a podobně jsou většinou dodávány přes externí dopravce.
  3. Doprava + výnos 1 podlaží + montáž - s asistencí zákazníka: V ceně je zaúčtován výnos za 1 podlaží. Za každé další podlaží bez možnosti použití výtahu bude doúčtováno na místě 300kč v hotovosti. Dovoz je realizován firemním nákladním vozem. Řidič jede sám, proto je nutná asistence zákazníka při výnosu a montáži. Firma Ustohal si ve vyjmečných individuálních případech vyhrazuje právo možnost odmínout tuto službu s ohledem dostupnosti lokality dodání.
  4. Termín dodání. Doprava není individuální záležitostí, ale vždy spojením několika dalších zakázek. Proto není možné k ní přistupovat individuálně na přání zákazníka. Termín dodání je našim zaměstnancem sdělen vždy minimálně jden pracovní den předem a není možné jej měnit. V případě odmítnutí termínu dodání se může doba dodnání prodloužit až o 8 týdnů bez nároku na kompenzaci. V určitých případech s ohledem na dostupnost lokality si dodavatel vyhrazuje právo možnost dopravy zcela zrušit.

 

V Kuřimi dne 15.3.2022